ALGEMENE VOORWAARDEN 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand 

7. Dag: kalenderdag

8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid

9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

SingulaDerm Cosmetics

Noordstraat 9, 2411 BG Bodegraven

Telefoonnummer: 0615064087

Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur

E-mailadres: info@singuladerm.nl

KvK-nummer: 77776305

BTW-identificatienummer: NL003235174B94

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

3. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

• de prijs inclusief belastingen;de eventuele kosten van aflevering
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs
• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief
• indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is
• de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt
• de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten
de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; ende minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 – De betaling

1. Betaling door consument dient te geschieden op de door Singuladerm Cosmetics op de webshop aangegeven wijze. Een betaling is niet geldig indien zij niet op de door Singuladerm Cosmetics aangegeven wijze is verricht.

2. Indien Singuladerm Cosmeticsop de webshop verzoekt om volledige vooruitbetaling en consument hiertoe bij aanvaarding van het aanbod overgaat, heeft dit te gelden als een overeenkomst tot volledige vooruitbetaling.

3.  Indien consument niet de (volledige) koopprijs vooruitbetaalt, terwijl Singuladerm Cosmetics hier op de webshop wel om heeft verzocht, dan heeft consument niet voldaan aan de gestelde voorwaarden, waardoor er, tenzij Singuladerm Cosmetics schriftelijk dan wel via elektronische weg expliciet anders bevestigt, tussen consument en Singuladerm Cosmetics geen overeenkomst tot stand is gekomen. In ieder geval kan consument, zolang hij of zij de (volledige) koopprijs niet vooruit heeft betaald, terwijl hier op de webshop wel om werd verzocht, geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de verzochte (volledige) vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.


4. Consument is verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Singuladerm Cosmetics te melden.

5. Betaalopdrachten voor de giro- en bankinstellingen zijn voor rekening en risico van consument. Het saldo van de betreffende giro- of bankrekening wordt dan ook, indien van toepassing, verhoogd met de bij de giro- of bankinstelling door de verwerking van de opdracht tot betaling aan Singuladerm Cosmetics ontstane kosten.

6. Door consument gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, vervolgens van alle opeisbare koopprijzen van eerder met Singuladerm Cosmetics gesloten overeenkomsten en vervolgens ter voldoening van de opeisbare koopprijs ter zake de meest recent met Singuladerm Cosmetics gesloten overeenkomst.

7. Bij niet of niet tijdige betaling is consument in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Singuladerm Cosmetics gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke kosten en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met niet of met te late betalingen, komen ten laste van consument. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de overeengekomen koopprijs van de zaken, met een minimum van € 200,00 excl. BTW.

8. Consument kan zich slechts op overmacht beroepen indien hij of zij Singuladerm Cosmetics daarvan onmiddellijk, nadat de omstandigheden waaraan de vermeende overmacht wordt toegeschreven zich voordoen of bekend worden, schriftelijk, dan wel via elektronische weg, en voorzien van de nodige bewijsstukken, in kennis stelt. 

Artikel 6 – De levering

1. Betaling door consument dient te geschieden op de door Singuladerm Cosmetics op de webshop aangegeven wijze. Een betaling is niet geldig indien zij niet op de door Singuladerm Cosmetics aangegeven wijze is verricht.

2. Indien Singuladerm Cosmeticsop de webshop verzoekt om volledige vooruitbetaling en consument hiertoe bij aanvaarding van het aanbod overgaat, heeft dit te gelden als een overeenkomst tot volledige vooruitbetaling.

3. Indien consument niet de (volledige) koopprijs vooruitbetaalt, terwijl Singuladerm Cosmetics hier op de webshop wel om heeft verzocht, dan heeft consument niet voldaan aan de gestelde voorwaarden, waardoor er, tenzij Singuladerm Cosmetics schriftelijk dan wel via elektronische weg expliciet anders bevestigt, tussen consument en Singuladerm Cosmetics geen overeenkomst tot stand is gekomen. In ieder geval kan consument, zolang hij of zij de (volledige) koopprijs niet vooruit heeft betaald, terwijl hier op de webshop wel om werd verzocht, geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de verzochte (volledige) vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

4. Consument is verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Singuladerm Cosmetics te melden.

5. Betaalopdrachten voor de giro- en bankinstellingen zijn voor rekening en risico van consument. Het saldo van de betreffende giro- of bankrekening wordt dan ook, indien van toepassing, verhoogd met de bij de giro- of bankinstelling door de verwerking van de opdracht tot betaling aan Singuladerm Cosmetics ontstane kosten.6. Door consument gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, vervolgens van alle opeisbare koopprijzen van eerder met Singuladerm Cosmetics gesloten overeenkomsten en vervolgens ter voldoening van de opeisbare koopprijs ter zake de meest recent met Singuladerm Cosmetics gesloten overeenkomst.

7. Bij niet of niet tijdige betaling is consument in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Singuladerm Cosmetics gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke kosten en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met niet of met te late betalingen, komen ten laste van consument. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de overeengekomen koopprijs van de zaken, met een minimum van € 200,00 excl. BTW.

8. Consument kan zich slechts op overmacht beroepen indien hij of zij Singuladerm Cosmetics daarvan onmiddellijk, nadat de omstandigheden waaraan de vermeende overmacht wordt toegeschreven zich voordoen of bekend worden, schriftelijk, dan wel via elektronische weg, en voorzien van de nodige bewijsstukken, in kennis stelt op de webshop of elders vermelde levertijden hebben een indicatieve strekking en zijn derhalve geen fatale termijnen. Hier kunnen door consument dan ook geen rechten aan worden ontleend. Bij overschrijding van een termijn dient consument Singuladerm Cosmetics schriftelijk, dan wel via elektronische weg, in gebreke te stellen.


9. De levertijd gaat pas in nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, Singuladerm Cosmetics alle benodigde gegevens van consument heeft ontvangen, de nodige formaliteiten zijn vervuld en de eventueel door consument verschuldigde (vooruitbetaling van de) koopprijs is ontvangen.

10. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekende werkomstandigheden bij Prima derm en op een normale toelevering van de benodigde zaken door derden. Als er buiten de schuld van Singuladerm Cosmetics vertraging ontstaat door wijziging van de bedoelde werkomstandigheden of door te late levering van bedoelde zaken door derden, dan wordt de leveringstijd voor zover nodig verlengd.

11.  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vinden leveringen plaats op het door consument bij de aanvaarding van het aanbod doorgegeven adres.

12.  Singuladerm Cosmetics is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van de met consument gesloten overeenkomst.

13.  Tenzij Singuladerm Cosmetics schriftelijk, dan wel via elektronische weg, expliciet anders heeft bevestigd, gelden de door Singuladerm Cosmetics vermelde levertijden niet in het geval dat de door consument gekochte zaken in het buitenland dienen te worden geleverd.

14.  Het risico van de door consument gekochte zaken gaat over op consument op het moment van bezorging door Singuladerm Cosmetics, of een door Singuladerm Cosmetics aangewezen vervoerder, op het door consument bij de aanvaarding van het aanbod doorgegeven adres.

15.  Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, is Prima derm bevoegd om een vervangende product te regelen. Uiterlijk bij de bezorging van de vervangende product zal aan consument worden gemeld dat een vervangende product wordt geleverd. Ontbindt consument in dergelijk geval de overeenkomst op afstand met Singuladerm Cosmetics binnen veertien werkdagen na ontvangst van de vervangende product, dan komen de kosten van het terugzenden van het goed ten laste van Singuladerm Cosmetics.

15. . Blijkt levering van een besteld product onmogelijk te zijn en maakt Prima derm geen gebruik van haar bevoegdheid om een vervangend product te regelen, dan stelt Prima derm binnen dertig dagen nadat consument de bestelling bij Prima derm heeft gedaan consument hiervan op de hoogte. Na deze kennisgeving zorgt Prima derm binnen dertig dagen voor een kosteloze teruggave van het door consument aan Prima derm betaalde bedrag.

16. Blijkt levering van een besteld product onmogelijk door een foutief opgegeven adres, en stuurt de door Prima derm gekozen vervoerder het product terug maar Prima derm, dan zal Prima derm de klant hiervan op de hoogte stellen en de klant de keuze te geven het product naar een alternatief adres op te sturen, kosten van een nieuw transport ten laste van de consument.

Artikel 7 – Herroepingsrecht bij levering van producten

1. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.


2. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Singuladerm Cosmetics B.V.,Noordstraat 9, 2411BG Bodegraven, Nederland, info@SingulaDerm.nl, Telefoon: + 31 0615064087) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 Gevolgen van de herroeping- Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, exclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening.- U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:- volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;- producten die een beperkte houdbaarheid hebben;
- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;- producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
- Consument kan slechts een beroep doen op het herroepingsrecht indien de zaak en de verpakking zich in originele, onbeschadigde en ongebruikte staat bevinden. - Indien consument zich op het herroepingsrecht beroept en de zaak en de verpakking in originele, onbeschadigde en ongebruikte staat door Singuladerm Cosmetics worden ontvangen is consument slechts de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak aan Singuladerem Cosmetics verschuldigd. Worden de zaak en/of de verpakking echter niet in originele, onbeschadigde en ongebruikte staat door Singuladerm Cosmetics ontvangen, dan is consument aansprakelijk voor de hierdoor door Singuladerm Cosmetics geleden en te lijden schade. - Terugzending van de zaken kan geschieden voor rekening van consument en niet eerder dan na voorafgaande aanmelding van retourzending bij SingulaDerm (customer service). Terugzending geschiedt voor risico van consument. Singuladerm Cosmetics is nimmer aansprakelijk voor enige schade, waaronder begrepen schade ontstaan door diefstal en verlies, die bij terugzending van de zaken is ontstaan.-De bedenktijd en het herroepingsrecht van consument zoals omschreven in dit artikel gelden slechts ten aanzien van die zaken waarvan niet in Europese Richtlijnen, Europese Verordeningen of Nederlandse wetgeving is bepaald dat hier geen herroepingsrecht voor geldt.

Artikel 8 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.


2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen.
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften.

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.


3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

Artikel 10 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 Artikel 11 – Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 12 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 13 – Intellectuele eigendom.

De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Singuladerm Cosmetics, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 14 – Persoonsgegevens.

Singuladerm Cosmeticszal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Singuladerm Cosmetics neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Op alle aanbiedingen van de online shop van Singuladerm Cosmetics, haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – Links

De site van Singuladerm Cosmetics kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft de Singuladerm Cosmetics geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Artikel 17 – Uw rechten

U kunt altijd aan de Singuladerm Cosmetics b.v. vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Singuladerm Cosmetics vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Singuladerm Cosmetics zo spoedig mogelijk zal verwerken.

Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Singuladerm Cosmetics hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.

Artikel 18 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

RETOURNEREN 

1. WIL JE RETOURNEREN?

We willen dat je helemaal tevreden bent met jouw bestelling. Dus als je spijt hebt van je aankoop heb je het recht de bestelling binnen veertien dagen te retourneren. Het recht op restitutie vervalt na veertien werkdagen, waarna de garantieperiode in werking treedt.

Houd er rekening mee dat artikelen die als bundel of set zijn gekocht volledig moeten worden geretourneerd om in aanmerking te komen voor restitutie. Gedeeltelijke terugbetalingen worden niet aangeboden.

Hou bij het retour zenden met onderstaande rekening:

– Cosmetische artikelen (zoals crème, make-up, lotion, gel, shampoo) mogen geretourneerd worden mits in gesloten verpakking wegens hygiëne.

– Retouren worden alleen in behandeling genomen wanneer de bestelling -indien redelijkerwijs mogelijk- ongeschonden, in originele verpakking en in stevige verzenddoos worden geretourneerd.

Bij producten die beschadigd zijn of gebruikssporen vertonen behouden wij ons het recht de retour te weigeren of de schade in rekening te brengen.Neem contact op met de klantenservice om informatie te ontvangen over het retourneer proces. Onze klantenservice zal het adres en een unieke code doorgeven. Het is niet mogelijk het pakketje aan het transportbedrijf te geven. Stuur een email naar info@singuladerm.nl voor meer informatie of vragen.

2. UITWISSELING

We bieden op dit moment geen winkeltegoed of omruilingen aan. Als je echter niet tevreden bent met een van onze producten, lees dan de onderstaande retourinstructies.

3. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KLANT

Geretourneerde producten zijn uw verantwoordelijkheid totdat ze bij Singuladerm zijn aangekomen. Hoewel het niet verplicht is, raden we je aan om trackingdiensten aan te schaffen voor je eigen bescherming en om ook het verzendbewijs te bewaren voor het geval je contact met ons moet opnemen over je retourzending.

Let op: Singuladerm  brengt geen kosten in rekening voor het volgen of verzenden van retourzendingen. Alleen producten die door ons magazijn zijn ontvangen, kunnen worden gecrediteerd.

Als we uw bestelnummer niet kunnen vinden, kunnen we de terugbetaling niet verwerken. Houd er rekening mee wat er naar ons wordt verzonden, aangezien producten die onjuist zijn teruggestuurd niet kunnen worden gecrediteerd en niet naar u worden teruggestuurd

4. TERUGBETALINGEN 

We streven ernaar om u binnen 12 werkdagen nadat het product is geretourneerd aan Singuladerm uw geld terug te geven, maar deze tijden kunnen worden beïnvloed tijdens perioden met een hoog volume.  retouren worden bijgeschreven op de oorspronkelijke betaalmethode. We kunnen uw terugbetaling niet verwerken naar een alternatieve kaart. De terugbetaling vindt plaats na verwerking van het/de geretourneerde product(en).

U ontvangt een e-mailmelding na voltooiing van de retourverwerking.